Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Általános Orvostudományi KarMagatartástudományi Intézet

Tantárgy neve: A munka egészségkultúrája és a munkahelyi stressz

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)

                 kódja:        AOSMAG204_1M              

                 kreditértéke: 2

Tantárgy előadójának neve:

Kurzusvezető: Dr. Lázár Imre egyetemi adjunktus

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A tárgy célja, hogy a hallgatóval megismertesse a munka világának, a szervezeti kultúrának az egészséget és betegséget érintő vonatkozásait, különös tekintettel a munkahelyi stresszre, annak megelőzésére és kezelésére. Az orvosi antropológia szervezeti kultúrával foglalkozó területeként vizsgálja az egészség-betegség kérdését a munkakultúrában.  
A tantárgy feladata, hogy a hallgatók képessé váljanak a munkavégzés során adódó és a szervezeti kultúrából következő stresszhelyzetek felismerésére, vizsgálatára és kezelésére. A tárgy felkészít az egészségügyben végzett munka során adódó egészséglélektani problémákra és a velük való megküzdésre.

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva külön-külön fel kell megadni, lehetőleg az előadók és/vagy a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.
1.    A munka világa és az egészségtudomány. Bevezető előadás. 
2.    A szervezeti kultúra magatartástudományi nézőpontból. A szervezeti viselkedés. Előadó: Salavecz Gyöngyvér pszichológus.
3.    A munka világának szervezeti és orvosi antropológiai kérdései. Előadó: Dr. Lázár Imre Ph.D., egyetemi adjunktus.   
4.    Az orvosi antropológia alapfogalmai a szervezeti kultúra kontextusában. Előadó: Dr. Lázár Imre Ph.D., egyetemi adjunktus.   
5.    Alkalmazott orvosi antropológia és a szervezeti kultúra kutatása. Népegészségügyi, ökológiai és kritikai orvosi antropológiai szempontok. Előadó: Dr. Lázár Imre Ph.D., egyetemi adjunktus.   
6.    Az egészségügy munkakultúrája és a munkahelyi stressz hatásai. Munkahely–család egyensúly. Kiégés. Előadó: Dr. Ádám Szilvia
7.    Kvalitatív  módszertan: terepmunka, résztvevő-megfigyelő kutatás, mélyinterjú, fókuszcsoport. Előadó: Zana Ágnes, Dr. Zsinkó Szabó Zoltán.
8.    Munkahelyi egészségkockázati tényezők magatartásepidemiológiai tükörben.

 1.  A munkahely egészséglélektana. Előadó: Dr. Harrach Andor.
  10.    A munkahellyel összefüggésbe hozható pszichoszomatikus zavarok. Előadó: Dr. Harrach Andor.
  11.    Munkahelyi stresszmenedzsment. Coaching. Előadó: Dr. Lázár Imre, Salavecz Gyöngyvér.
  12.    Munkahelyi konfliktuskezelés, mediáció Előadó: Salavecz Gyöngyvér.
  13.    Munkahelyi egészségnevelés és egészségfejlesztés. Előadó: Dr. Lázár Imre.
  14.    Terepdolgozatok értékelése. Előadó: Zana Ágnes, Dr. Zsinkó Szabó Zoltán.

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Kötelező részvétel, három igazolt hiányzás lehetősége, konzultációs időpontok pótlásra

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Jelenléti ív a részvétel igazolására; orvosi igazolás a távollét igazolására

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

(pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb.) témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége
Tesztvizsga, terepmunka-dolgozat

A félév végi aláírás követelményei Szemináriumi aktivitás; eredményes írásbeli vizsga és terepmunka-dolgozat

Az osztályzat kialakításának módja:

Írásbeli vizsga , a gyakorlati aktivitás értékelése  és a terepmunka-dolgozat értéke együtt adja a vizsgajegyet.

A vizsga típusa: írásbeli vizsga

Vizsgakövetelmények:

az előadások anyagának ismerete (hand-out,  ppt-k),
a kötelező olvasmányok ismerete

A vizsgajelentkezés módja: gyakorlati tárgy

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Orvosi igazolás

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 1.  Lázár I. szerk.: A munka és a munkanélküliség pszichoszomatikája. Semmelweis Kiadó, Budapest, 220 old. (előkészületben). Elektronikus változatban már hozzáférhető
  2.   Harrach A., Kopp M.: Munka, egészség-betegség. In Kopp M., Berghammer R. szerk.: Orvosi pszichológia. Medicina, Budapest, 2008.  489-501. old.
Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena