Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Választható tárgyak minősítésének követelményrendszere

 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: Magatartástudományi Intézet

A tárgy neve: Éghajlatváltozás és egészség – társadalomtudományi megközelítésben

kódja:                  kreditértéke: 2

Kötelezően / szabadon választható tárgy: szabadon választható

Angol nyelven*: Climate Change and Health

Német nyelven*: Klimawandel und Gesundheit

/*Kizárólag az  oklevélmelléklet angol és német nyelven történő kiadásához szükséges, nem az oktatás

nyelvére vonatkozik./

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács József

(Feladata a tantárgy oktatásának szervezése, a tantárgy-fejlesztés, az oktatásában való részvétel stb.)

Munkahelye: SE Magatartástudományi Intézet

Habilitációjának kelte: 2006

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): Nagyvárad tér 4., NET, 8-as szemináriumi terembe csütörtökön 16:45- 18:15-ig.

Első meghirdetés tervezett időpontja: ???

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az Általános Orvostudományi Kar kurrikulumában:

A tárgy az egészségi állapot és az éghajlatváltozás összefüggését mutatja be.  

A tárgy sikeres elvégzése milyen újabb kompetenciák megszerzését eredményezi:

A hallgatók megismerik azt, hogy a természet jelenlegi változásai – ezek között kiemelten az éghajlatváltozás – milyen új kockázatokat jelentenek az élővilág számára. Ezen kívül megismerik azokat a lehetőségeket, amelyeket a kockázatok megelőzése és csökkentése érdekében az orvosok tehetnek. A hallgatók ismereteket kapnak arról, hogy milyen feladatokra kell felkészülnie egy orvosnak az egyre gyakoribbá váló rendkívüli időjárások esetén.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): orvosi szociológia  

 Határozza meg azoknak a körét is, akik számára a későbbi szakirányú képzésben a tárgy ismeretanyaga kiemelten fontos lehet: Ezek az ismeretek az előrejelzései alapján minden orvos számára alapvető fontosságúak lesznek. 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei:

A legkisebb hallgatói létszám (alapértelmezés szerint 10): 10

A legmagasabb hallgató létszám (meg kell adni a hallgatók kiválasztásának módját is): 20, a NEPTUN rendszerbe történő jelentkezés sorrendje alapján  

A kurzusra történő jelentkezés módja: NEPTUN rendszeren keresztül

 

A tárgy tematikája:

 Előadó: Antal Z. László

 1. hét: A természet és a társadalom kapcsolata  
 2. hét: A Föld ökológia állapota
 3. hét: Az éghajlatváltozás hatásai az élővilágra
 4. hét: Az éghajlatváltozás társadalomi okai és társadalmi következményei
 5. hét: Az éghajlatváltozás és az egészségügyi ellátás kapcsolata
 6. hét: Az időjárás hatása az egészségi állapotra
 7. hét: Az időszemlélet változásának hatása az egészségi állapotra
 8. hét: A gyógyítás társadalmi beágyazottsága I.
 9. hét: A gyógyítás társadalmi beágyazottsága II.
 10. hét: A helyi szintű alkalmazkodás lehetőségei 
 11. hét: A Nap szerepe a társadalom életében  
 12. hét: A nyári hőhullámok és az erős UV sugárzás kockázatai I.
 13. hét:            A nyári hőhullámok és az erős UV sugárzás kockázatai II.
 14. hét: A természet és a társadalom közötti harmonikus kapcsolat kialakításának lehetőségei

 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva külön-külön kell megadni, lehetőleg az előadók és/vagy a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.

Jelölje meg mindazon tárgyakat (kötelezőket és választhatókat egyaránt!), amelyek az új tantárgy határterületi kérdéseit érintik:

orvosi szociológia, orvosi antropológia  

 Ha vannak ilyenek, jelölje meg a tematikák lehetséges átfedéseit is.

A tárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, szeminárium, stb.): szeminárium  

 A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

(pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése stb.)

Egy évközi kiselőadás tartása, egy házi dolgozat elkészítése és a magadott szakirodalom feldolgozása.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A félév végi aláíráshoz az előadások legalább 75%-án való részvétel szükséges. A távolmaradás megadott előadások látogatásával pótolható.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: orvosi igazolás

 A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

(pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb.) témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége

Ellenőrzések száma: 3

 • Egy, a választott hét témájához kapcsoló kiselőadás tartása a félév során.
 • A szemináriumi vitákban való részvétel.
 • Egy házi dolgozat elkészítése a félév 2. részében, az előre megadott témakörök közül választott témában.  

 Pótlásuk és javításuk lehetősége: A TVSZ 13§ (5) pontjának megfelelően: ha a hallgató a pótlási lehetőséggel sem tudja a félévközi jegyet megszerezni, a vizsgaidőszak második hetének végéig két alkalommal – ismételt vizsga jelleggel – kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére. A gyakorlati jegy a szóbeli vizsga eredményének és a félév során szerzett pontszámoknak az összegzéséből adódik.)

 A félév végi aláírás követelményei:

- A szemináriumon való rendszeres részvétel

- A szeminárium vitáiban való részvétel

- Egy kiselőadás megtartása

- Egy házi dolgozat elkészítése

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

A félévközi számonkérések eredményeink beszámítása. Az 5- vagy 3-fokozatú értékelés szempontjai (pl. a gyakorlati vizsga beszámítása stb.)

 A tantárgy értékelése nem vizsga alapján történik, hanem a félév alatt végzett munka értékelésén alapul. Az értékelés ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik, az osztályzat a házi dolgozat eredményén, a kiselőadás értékelésén, valamint az órai munka értékelésén alapul, a következők szerint:

-  Házi dolgozat: 30 pont

-  Kiselőadás: 30 pont

-  Órai munka: 40 pont

 

Az értékelés kategóriái:

- Jeles (5): 85-100 pont

- Jó (4): 75-84 pont

- Közepes (3): 65-74 pont

- Elégséges: 50-64 pont

- Elégtelen: 50 pont alatt

 A vizsga típusa: gyakorlati jegy

A vizsgára történő jelentkezés módja:

NEPTUN rendszeren keresztül

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

NEPTUN rendszeren keresztül

 A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: orvosi igazolás

 A vizsga megismétlésének lehetőségei: a vizsgaidőszakban az előadóval való egyeztetés után, a követelmények teljesítésével

 A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom:

 

Kötelező irodalom:

 1. Antal Z. L. (1995): A gyógyítás társadalmi beágyazottsága. Szociológiai Szemle, 5(2): 3-23.
 2. Antal Z. L. (2012): A napkultusz társadalomalakító hatása. In: Lázár I., Pikó B. (szerk.): Orvosi antropológia. Medicina, Budapest, 144-147.
 3. Antal Z. L. (2014): Klímaparadoxonok, L’Harmattan, Budapest
 4. Páldy A., Bobvos J. (2008): A 2007. évi magyarországi hőhullámok egészségi hatásainak elemzése – előzmények és tapasztalatok. „Klíma-21” füzetek, 52: 3-15.
 5. Dodman, D., Ayers, J., Huq, S. (2009): Rugalmas alkalmazkodás. In: A világ helyzete. Úton egy felmelegedő világ felé. Föld Napja Alapítvány, Budapest, 189- 210.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Láng I. (2008): Klímaváltozás és biztonság. In: Antal Z. L. (szerk.): Klímabarát  települések – elmélet és gyakorlat. Pallas kiadó, Budapest, 24-35.
 2. Eliade, M. (1987): A szent és a profán. Európa Kiadó, Budapest, 107-151.
 3. Behringer, W. (2010): A klíma kultúrtörténete. A jégkorszaktól a globális felmelegedésig, Corvina Kiadó Kft., Budapest, 49-84.
 4. Vida G. (2012): A bioszféra kialakulása és „fenntartható fejlődése”. In: Vida G.: Honnan hová Homo? Az antropocén korszak gondjai, Semmelweis Kiadó, Budapest, 7-23.
 5. Adaptation to climate change impact on human, animal and plant  health, An EU Strategy on adaptation to climate change (working document), Brüsszel, 2003

 A hallgatók által a vizsgát követően kitöltendő elégedettségi kérdőívet kérjük mellékelni!

 
 
Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena