Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Semmelweis Egyetem      

Oktatási szervezeti egység megnevezése: Magatartástudományi Intézet                                                       

Általános Orvostudományi Kar

A tárgy neve: A stresszkezelés elmélete és gyakorlata    

Kódja: AOSMAG137_1M

Kreditértéke: 2 kredit

Kötelezően / szabadon választható tárgy: szabadon választható tárgy

Angol nyelven*: The theory and the practice of stress management.

Német nyelven*: Theorie und Praxis der Stressbehandlung

/*Kizárólag az  oklevélmelléklet angol és német nyelven történő kiadásához szükséges, nem az oktatás

nyelvére vonatkozatkozik./

Tantárgyfelelős neve: Dr. Túry Ferenc

Munkahelye: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Habilitációjának kelte: 2006

Kurzusvezető: dr. Stauder Adrienne

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):

A Nagyvárad téri Elméleti Tömb szemináriumi helyisége.

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az Általános Orvostudományi Kar kurrikulumában:

A tárgy az orvostanhallgatók hivatás-személyiségének fejlesztéséhez kíván hozzájárulni. A hallgatók megismerik a stressz élettani és pszichológiai alapjait, hatékony stresszkezelő módszereket sajátítanak el, amely mind az egyetem, mind a fogorvosi munka és a mindennapi élet során a gyakorlatban is jól hasznosíthatóak. A személyes hatékonyság fejlesztése a megküzdési stratégiák erősítésében, a kiégés megelőzésében, a kapcsolatfejlesztő készségek a betegekkel, illetve a munkatársakkal való együttműködés fejlesztésében eredményesek. A foglalkozások kiscsoportos, tréningjellegű módszere a csoportban dolgozás készségét erősíti.

A tárgy sikeres elvégzése milyen újabb kompetenciák megszerzését eredményezi:

Stresszhelyzetek felismerése, stresszhelyzetek eredményes kezelése, feszültségcsökkentő technikák, kreatív problémamegoldás, döntéshozás, asszertivitás, empátia, figyelmes meghallgatás, előítéletek kezelése, csoportmunka, támogató segítői kapcsolat kialakítása, személyes hatékonyság növelése.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):

Nincsenek ilyenek.

Határozza meg azoknak a körét is, akik számára a későbbi szakirányú képzésben a tárgy ismeretanyaga kiemelten fontos lehet:

A tárgy ismeretanyaga minden szakirányon hasznosítható.

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei:

A legkisebb hallgatói létszám (alapértelmezés szerint 10): 8

A legmagasabb hallgató létszám (meg kell adni a hallgatók kiválasztásának módját is): 12 (csoportonként)

A kurzusra történő jelentkezés módja:

NEPTUN-rendszeren keresztül.

Kurzusvezető: dr. Stauder Adrienne

 A tárgy tematikája:

 A kurzus kiscsoportos, problémaorientált gyakorlatok keretében zajlik, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílik olyan alapvető stresszkezelő készségek megismerésére, elsajátítására, begyakorlására, melyeket az egyetemi tanulmányok és a fogorvosi hivatás gyakorlása során, valamint a mindennapi élet számos egyéb területén sikerrel alkalmazhatnak.

A kurzus gyakorlatait hetente, alkalmanként 2 tanórában tartjuk. A kurzus tematikájában felhasználja a Williams Életkészségek® Tréning anyagát és módszertanát.

 A tárgy tematikája (hetekre bontva):

 1. Bevezetés. A stressz fogalma. A stressz élettani alapjai.
 2. A problémák megfogalmazása. Gondolataink és érzéseink tudatosítása, naplójegyzet technika.
 3. Stresszhelyzetek elemzése. Célkitűzés, döntéshozatal.
 4. Feszültség levezető technikák, relaxáció.
 5. Relaxáció. Kreatív problémamegoldás.
 6. Önérvényesítő viselkedés. Kérések megfogalmazása. Hogyan mondjunk „nem”-et.
 7. Az egyetemi tanulmányok, a betegellátás során előforduló gyakori stresszhelyzetek és kezelésük.
 8. Hatékony beszéd, kommunikációs technikák. Figyelmes meghallgatás.
 9. Empátia csoportokkal.
 10. Empátia egyénekkel.
 11. A személyes hatékonyság fejlesztése. Időbeosztás.
 12. Prioritások megfogalmazása.
 13. Tanult készségek áttekintése, visszajelzések, összefoglalás.
 14. A tanultak írásbeli számonkérése.

Jelölje meg mindazon tárgyakat (kötelezőket és választhatókat egyaránt!), amelyek az új tantárgy határterületi kérdéseit érintik:

Fogorvosi pszichológia

A tárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, szeminárium, stb.):

Kiscsoportos gyakorlatok.

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

A tárgy készségfejlesztő jellegére való tekintettel az órai részvétel kiemelt fontosságú.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon jelenléti ív vezetésével. A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:

Félév végén írásbeli vizsga.

A félév végi aláírás követelményei:

A tantárgy óráinak 75%-án való részvétel. Írásbeli dolgozat sikeres teljesítése.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:

Gyakorlati jegy – a gyakorlatok teljesítése és az írásbeli számonkérés eredménye alapján. Az írásbeli számonkérés anyagát a foglalkozásokon elhangzott ismeretek, a jegyzet és a kötelező irodalom anyaga képezik.

A vizsga típusa:

Gyakorlati jegy

A vizsgára történő jelentkezés módja:

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

A vizsga megismétlésének lehetőségei:

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom:

Kötelező irodalom:

Stauder A.: Stressz és stresszkezelés. In Kállai J. - Varga J. - Oláh A. (szerk): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, 2007; 153-176.

 

Ajánlott irodalom:

Kállai J. - Varga J. - Oláh A. (szerk): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, 2007, 153-278. oldal

Ciarrochi, Joseph, Forgas, Joseph P., Mayer, John D.: Az érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Kairosz Kiadó, 2001.

Oakwood, Alexander: Mikor mondjunk nem-et és hogyan. Bagolyvár Kiadó, 1996.

Selye János: Stressz distressz nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.

Williams, Redford & Williams, Virginia: In Control: Handle Any Situation Without Being Stepped On or Losing Your Cool. Rodale, 2006.

A hallgatók által a vizsgát követően kitöltendő elégedettségi kérdőívet kérjük mellékelni!

 

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena