Magatartástudományi Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
XV. Magatartástudományi Napok, 2017. június 8-9.

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet

Általános Orvostudományi Kar

Tantárgy neve: Orvosi antropológia

Tantárgy típusa: kötelezően választható

                 kódja: AOMAGANT-1M

                 kreditértéke: 3 kredit

A tantárgyat második évfolyamtól felvehetik. Előkövetelmény: orvosi szociológia

Tantárgy előadójának neve: Dr. Túry Ferenc egyetemi tanár

Tanév: 2016/2017. tanév, őszi félév, hétfő 14.20-15.50 NET sz.9.

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A tantárgy célja az orvoslásban alkalmazható orvosi antropológiai - ezen belül az alkalmazott klinikai antropológiai - ismeretek elsajátítása és készségszintre emelése; a globalizációs jelenségek, mint a migráció, a gyógyítás pluralizációja, a kulturális különbségek kihívásainak megértése és a megfelelő gyógyító gyakorlatot segítő készségek fejlesztése. További cél az interetnikus gyógyítást nehezítő előítéletesség csökkentése, a kulturális empátia fokozása.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

 

1. hét gyakorlat: A gyógyítás kultúrája: az egészség és betegség orvosi antropológiája.

2. hét gyakorlat: Az orvoslások emberképe: metaforák, reprezentációk és magyarázó modellek. Az anatómia és élettan kulturális kontextusa.

3. hét gyakorlat: Az orvosi antropológia humán ökológiai megközelítése.

4. hét gyakorlat: A táplálkozás kultúrája és az egészség.

5. hét gyakorlat: A szexualitás orvosi antropológiája. A születés és a halál kultúrája. A korai kötődés és késői következményei.

6. hét gyakorlat: Gyógyító rendszerek: plurális társadalom – plurális medicina.

7. hét gyakorlat: A gyógyítóvá válás folyamata. Gyógyító és betegszerepek: normák és devianciák.

8. hét gyakorlat: A stressz kulturális szemszögből. Ártó-védő hiedelmek: nocebo és placebo hatás.

9. hét gyakorlat: Medikalizáció és iatrogénia, szimbolikus gyógyítás.

10. hét gyakorlat: Alternatív vagy komplementer medicina: a biomedicina és a nem konvencionális gyógyítás kritikai vizsgálata.

11. hét gyakorlat: Szimbólumok és szertartások: a gyógyítás rítusai.

12. hét előadás: Multikulturális és interetnikus gyógyítás. Roma egészségügy, migráció antropológiai szemszögből.

13. hét gyakorlat: Kulturális pszichiátria, kultúrához kötött szindrómák.

14. hét gyakorlat: Terepmunka beszámolók,a félévi munka értékelése

 

A szemináriumok mellett 14 óra terepgyakorlat kötelező.

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A félév során maximum 3 hiányzás lehetséges.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Orvosi igazolás

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: Zárthelyi dolgozat a tantárgy témaköreiből, vagy órai referátum készítése.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

A félév végi aláíráshoz szükséges a tantárgy gyakorlatainak legalább 75%-án (azaz legalább 10 gyakorlaton) való részvétel.

A terepgyakorlatról beszámoló készítése. Záró írásbeli tesztvizsga.

Az osztályzat kialakításának módja:

A tantárgy értékelése ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik.

Az osztályzat a terepmunka beszámolón és a tesztvizsga értékelésén alapul.

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy a fentiek alapján.

Vizsgakövetelmények:

Megállapítást nyert, hogy a hallgató elvégezte a félév végi aláíráshoz szükséges kitűzött feladatokat.

A vizsgajelentkezés módja: Neptun

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun

 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Neptun

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 

Tankönyv: Cecil G. Helman: Kultúra, egészség és betegség. Medicina Kiadó, Budapest, 2003.

 

Ajánlott irodalom:

·         Lázár I., Pikó B. szerk.: Orvosi antropológia. Medicina, Budapest, 2012 (válogatott fejezetek).

·         Demetrovics Zs. szerk.: Egészség és kultúra. Szöveggyűjtemény. Az Orvosi Antropológia Részleg belső kiadványa, 2000.

·         Babulka Péter, Borsányi László, Grynaeus Tamás (szerk.): Síppal-dobbal. Hagyományos orvoslás az Európán kívüli népek körében. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1989.

 

 

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena