Magatartástudományi Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
XV. Magatartástudományi Napok, 2017. június 8-9.

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem                                                               Oktatási szervezeti egység megnevezése:

Általános Orvostudományi Kar  Magatartástudományi Intézet

Tantárgy neve: Vis major a betegágynál" - A bioetika kérdései a gyakorlati orvoslásban

Tantárgy típusa:) szabadon választható

                  kódja:        AOSMAG149_1M

                 kreditértéke: 2

Tantárgy előadójának neve: dr. Matkó Ida habilitált, egyetemi docens (SE)

 

Tanév: 2016  II. félév - heti 2 órában

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

 

Az oktatás nyíltan hirdetett, hivatalos okmányokban megfogalmazott céljaival és törekvéseivel ellentétes folyamatokat tapasztal a hallgató a hivatalos oktatási terekben. Ezt az ellentétes folyamatot nevezték el „rejtett curriculumnak”. Ez valójában a „hallgatólagos utakat, amelyekben a tudás és a magatartás a szokásos kurzusanyagokon és formális előadásokon kívül megkonstruálódik” jelenti. Az informális curriculum kellemetlen hatásai azok, amelyeket a hallgató a gyakorlatban lát:az együttérzés hiánya, az etikai határok elmaszatolása, a paciens tárgyként való kezelése stb., hasonló erős befolyást gyakorolnak a hallgatóra, mint a hirdetett tananyag.

 

 

 

 

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

 

  • Etikai kérdések az orvos-beteg viszonyban. Hálapénz.
  • Az orvos-beteg viszony betegjogi megközelítése
  • A betegtájékoztatás gyakorlati vonatkozásai
  • Orvosi titoktartás, adatvédelem a fekvő- és járóbeteg ellátásban
  • Reprodukciós medicina vitatott területei (abortusz, fogamzásgátlás, családtervezés, otthonszülés)
  • Életvégi döntések. Van-e fogadókészség az ellátó részéről?
  • Haldoklás, halál, hospice ellátás kérdései
  • Élet-halál döntések a gyakorlatban
  • A szervátültetés gyakorlatának jelenlegi gondjai. Valóban kevés a donor?
  • Kísérlet, megfigyelés a gyakorlatban, bizonyítékokon alapuló gyógyítás kérdései

 

 

A kérdőívek eredményei

Megfelelőek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 

Egyetemi rendnek megfelelően

 

 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

 

Egyetemi rendnek megfelelően

 

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincsenek

 

Ellenőrzések száma:

-          Jellege

-          Időpontjai:

-          Témakörei:

 

 

 

 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

A tárgy tematikájában meghirdetett, minimum három, a hallgató által választott téma önálló, írásban történő feldolgozása,  kifejtése.

 

A foglalkozások 80%-án való aktív részvétel.

 

 

 

Az osztályzat kialakításának módja:

Részvétel és szóbeli beszámoló alapján gyakorlati jegy.

Egyetemi rendnek megfelelően beszámoló a félév végén, egyszer, a felsorolt témakörök és kötelező irodalom alapján, szóban. Időpontja a jelentkezettekkel történő megállapodás szerint.

 

Az értékelés kategóriái:jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen

 

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

Vizsgakövetelmények:

 

Minimálisan 3  esszé írása a tárgyalt, a hallgató által választott témában

 

 

A vizsgajelentkezés módja: neptun-rendszerben

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

Egyetemi rendnek megfelelően

 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Egyetemi rendnek megfelelően

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 

Kötelező irodalom:

-          Kovács József. A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. jav. kiad. Budapest: Medicina Kiadó; 1999.

-          1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

-          Az élet kultúrájáért –  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéseirõl;

-          Jenei Ilona. A modern orvosi etika. (Alapelvek és alapkérdések.) Debrecen; 1994.

-          Losonczi Ágnes. A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben. Budapest: Magvető Kiadó; 1986.

-          Gyukits György. Betegjogi képviselet a kórházban. Esély, 2001; 12 (6): 58-82.

-          Polecsák Mária (szerk.). A betegek jogai. Budapest: Vince Kiadó; 1999.

-          Sándor Judit: A test halhatatlansága. Bioetikai és jogi dilemmák a  XXI. században; Fundamentum (2006) 10 (1): 32-45

-          Venetianer Pál. Géntechnológia-ellenesség – tudományellenesség? Magyar Tudomány, 1999; 44 (105) (10): 1170-1176.

-          Blasszauer Béla. A jó halál. Budapest: Gondolat Kiadó; 1984.

 

Ajánlott irodalom:     

Jelentés az orvosi hálapénzről. Helyzetelemzés és következtetések. Budapest: Springer Kiadó;

Losonczi Ágnes. Ártó-védő társadalom. Budapest: KJK; 1989.

Losonczi Ágnes. Utak és korlátok az egészségügyben. Budapest: MTA; 1998.

Sontag, Susan. A betegség mint metafora. Budapest: Európa Kiadó; 1983.

Ki a kompetens? Budapest: TASZ; 2001.

Hegedűs Katalin - Pilling János - Kolosai Nedda - Bognár Tamás - Békés Vera. Orvosok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdjei. Orvosi Hetilap, 2002; 143 (42): 2385-2391.

Jakab Tibor - Martin Zoltán. Egyes egészségügyi ellátások visszautasításának jogszabályi feltételei I-II. Lege Artis Medicinae, 1999; 9 (3-4).

Kovács József (összeáll.). Irányelvek az életfenntartó kezelések megszüntetése és a haldoklók gondozása terén. (Kivonat a Hastings Center munkacsoportja által kidolgozott irányelvekből (I-II.). Lege Artis Medicinae, 1998; 8 (11,12)

 

 

 

 

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena