Magatartástudományi Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
XV. Magatartástudományi Napok, 2017. június 8-9.

 

2016-2017. tanévben érvényes

TANTÁRGYI PROGRAM

 

 

Tantárgy teljes neve: Gyógyszerészi kommunikáció

 

Képzés: Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

 

Munkarend: nappali

 

Tantárgy rövidített neve: Gyógysz. komm.

 

Tantárgy angol neve: Communication skills for pharmacist

 

Tantárgy neptun kódja:

 

A tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység:  Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

 

A tantárgyfelelős neve: Dr. Pilling János

 

Elérhetőség:

      -  telefon: 70/445-11-80

      - e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beosztás, tudományos fokozat:

 

egyetemi docens, PhD

A tantárgy oktatásában résztvevő(k) neve(i):

Dr. Tóth Mónika Ditta

 

 

Beosztás, tudományos fokozat:

egyetemi adjunktus, PhD

A tantárgy heti óraszáma:  2

A tantárgy kreditpontja:

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A tárgy oktatásának fő célja, hogy a gyógyszerészi hivatásra készülő hallgatók olyan kommunikációs ismereteket sajátítsanak el, amelyek elősegítik a betegekkel/kliensekkel való jó kapcsolat kialakítását, ezáltal hozzájárulnak a betegbiztonság fokozásához és a terápiás együttműködés javításához, valamint segítséget nyújtanak a gyógyszerészi praxis megfelelő menedzseléséhez, fejlesztéséhez is.

 

 

A tantárgy rövid leírása:

A hatékony gyógyszerészi munka nélkülözhetetlen eleme a megfelelő kommunikáció. Az oktatás célja részben azoknak a kommunikációs módszereknek az átadása, amelyekkel hatékonyabbá válhatnak a gyógyszerészek mindennapos feladatai: a betegek/kliensek meghallgatása, kikérdezése, tájékoztatása. Az oktatás tárgyai a mindennapi gyógyszerész-beteg kapcsolat olyan – az utóbbi időben előtérbe került – elemei is, mint pl. a gyógyszerészi gondozás kommunikációs vonatkozása, a szervezeti kommunikáció, a betegbiztonság kommunikációs vetületei.

A gyógyszerészi kommunikáció általános szabályszerűségeinek ismertetése mellett a tantárgy a gyógyítás különböző színtereinek kommunikációs sajátosságait is bemutatja. Így többek között foglalkozunk az idősekkel, a szenvedélybetegekkel való kommunikáció sajátosságaival, a szexuális témák megbeszélésének kérdéskörével, s az interkulturális kommunikáció sajátosságaival. Oktatásunkban nagy hangsúlyt helyezünk a gyógyszerész-kliens kapcsolat nehéz kérdéseire, így foglalkozunk a feszült, indulatos emberekkel való kommunikációval, a panaszok, reklamációk kezelésével.

 

 

Az adott félévi kurzusra vonatkozó adatok

 

Tárgyfelvétel ajánlott féléve

 

Kontakt elméleti

óra

Kontakt gyakorlati óra

Kontakt demonstrációs gyakorlati óra

Egyéni óra

Összes óra

Meghirdetés

gyakorisága

Konzultációk száma

 

 

8. félévtől

 

 

2

 

 

28

Őszi szemeszterben*

Tavaszi szemeszter*

Minkét szemeszterben*

(Megfelelő aláhúzandó)

 

 

A kurzus oktatásának időterve

 

Elméleti órák tematikája (heti bontásban):

 

 

Gyakorlati órák tematikája:

1. hét: Beszámoló a terepgyakorlatokról

2. hét: Kapcsolat, kommunikáció speciális helyzetű betegekkel: Kommunikáció szexuális kérdésekről. Interkulturális kommunikáció. A gyógyszerészi kommunikáció életkori sajátosságai.

3. hét: Az aktív figyelem, az empátia szerepe a gyógyszerész munkájában.

4. hét: A tantárgy bemutatása. A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi munkában.

5. hét: A terápiás együttműködés (adherencia) javításának lehetőségei a gyógyszertárban. A  gyógyszerészi gondozás lehetőségei. A betegbiztonság kommunikációs kérdései.

6. hét: Marketingkommunikáció, praxismenedzsment

7. hét: Beszámoló a terepgyakorlatokról

8. hét: Terepgyakorlat

9. hét: Kapcsolat feszült, indulatos emberekkel (II): Panaszok, reklamációk kezelése.

10. hét: A betegtájékoztatás kommunikációs nehézségei és ezek megoldási lehetőségei. A gyógyszeralkalmazás kockázatainak kommunikációja.

11. hét: A személyközi kommunikáció alapismeretei. A verbális, a non-verbális és a metakommunikatív jelzések értelmezése.

12. hét: Kapcsolat feszült, indulatos emberekkel (I): Az asszertív kommunikáció.

13. hét: A szervezeti kommunikáció gyógyszerészi vonatkozásai. A hatékony visszajelzés módszerei.

14. hét: Zárthelyi dolgozat. A félév zárása

 

Konzultációk rendje:

 

Kurzus követelményrendszere

 

A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógyszerhatástan I. kurzus elvégzése

 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége:

A félév végi aláíráshoz a gyakorlatok legalább 75%-án való részvétel szükséges. A hiányzás hetében a hallgató a tárgy más időpontban tartott gyakorlatain hiányzását pótolhatja.

A foglalkozásokon való részvétel ellenőrzése katalógus útján történik. A foglalkozásokról való távollét oka egy héten belül a gyakorlatvezetőnél igazolható.

 

Évközi ellenőrzés:

Szóbeli beszámoló a terepgyakorlatról. A beszámolókra a 12-13. oktatási héten kerül sor.

 

A félév végi aláírás követelményei:

- A gyakorlatokon való rendszeres részvétel

- Terepgyakorlaton való részvétel

- Kiselőadás készítése a terepgyakorlatról

- A tesztvizsga eredményes (legalább elégséges szintű) megírása

 

 Az évközi munka értékelése kétfokozatú (nem felelt meg – megfelelt) minősítéssel történik. Amennyiben a gyakorlatvezető a hallgató évközi munkáját „nem felelt meg” minősítéssel értékeli, a félév nem fogadható el.

 

 

A hallgató félév során egyéni munkával megoldandó feladatai:

Terepgyakorlaton való részvétel gyógyszertárakban. A terepgyakorlat célja az oktatás során megismert kommunikációs helyzetek és folyamatok megfigyelése és elemzése.

 

A félév végi számonkérés módja:

A 14. oktatási héten a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak. Ennek értékelése ötfokozatú osztályzattal történik (elégtelen – elégséges – közepes – jó – jeles).

 

 

A félév végi számonkérés formája: zárthelyi (írásos) dolgozat, amelyben igaz-hamis állítások, tesztkérdések, fogalom meghatározások és röviden megválaszolható esszé jellegű kérdések szerepelnek

 

 

A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:  A 11. oktatási héten terepgyakorlaton való részvétel

 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

- Németh Erzsébet – Horváth Alíz: Kommunikáció és lélektan a gyógyszertárban. Dictum Kiadó, 2003

-- Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció (második kiadás) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008.

 

A kurzus tárgyi szükségletei:  –

 

 

Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások: Összefoglalás:

Beardsley, RS. – Kimberlin, CL. – Tindall WN: Communication Skills in Pharmacy Practice. Wolters Kluwer. Sixth edition. 2012

 

 

A tantárgyleírást készítette: Dr. Pilling János