Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

 TANTÁRGYI PROGRAM

 Tantárgy teljes neve: Gyógyszerészi kommunikáció

 Képzés: Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

 Munkarend: nappali

 Tantárgy rövidített neve: Gyógysz. komm.

 Tantárgy angol neve: Communication skills for pharmacist

 Tantárgy neptun kódja:

 A tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység:  Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

 A tantárgyfelelős neve: Dr. Pilling János

 Elérhetőség:

      -  telefon: 70/445-11-80

      - e-mail: pilling [PONT] janos [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Beosztás, tudományos fokozat: egyetemi docens, PhD

A tantárgy oktatásában résztvevő(k) neve(i):

Dr. Tóth Mónika Ditta 

Beosztás, tudományos fokozat: egyetemi adjunktus, PhD

A tantárgy heti óraszáma:  2

A tantárgy kreditpontja:

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A tárgy oktatásának fő célja, hogy a gyógyszerészi hivatásra készülő hallgatók olyan kommunikációs ismereteket sajátítsanak el, amelyek elősegítik a betegekkel/kliensekkel való jó kapcsolat kialakítását, ezáltal hozzájárulnak a betegbiztonság fokozásához és a terápiás együttműködés javításához, valamint segítséget nyújtanak a gyógyszerészi praxis megfelelő menedzseléséhez, fejlesztéséhez is.

A tantárgy rövid leírása:

A hatékony gyógyszerészi munka nélkülözhetetlen eleme a megfelelő kommunikáció. Az oktatás célja részben azoknak a kommunikációs módszereknek az átadása, amelyekkel hatékonyabbá válhatnak a gyógyszerészek mindennapos feladatai: a betegek/kliensek meghallgatása, kikérdezése, tájékoztatása. Az oktatás tárgyai a mindennapi gyógyszerész-beteg kapcsolat olyan – az utóbbi időben előtérbe került – elemei is, mint pl. a gyógyszerészi gondozás kommunikációs vonatkozása, a szervezeti kommunikáció, a betegbiztonság kommunikációs vetületei.

A gyógyszerészi kommunikáció általános szabályszerűségeinek ismertetése mellett a tantárgy a gyógyítás különböző színtereinek kommunikációs sajátosságait is bemutatja. Így többek között foglalkozunk az idősekkel, a szenvedélybetegekkel való kommunikáció sajátosságaival, a szexuális témák megbeszélésének kérdéskörével, s az interkulturális kommunikáció sajátosságaival. Oktatásunkban nagy hangsúlyt helyezünk a gyógyszerész-kliens kapcsolat nehéz kérdéseire, így foglalkozunk a feszült, indulatos emberekkel való kommunikációval, a panaszok, reklamációk kezelésével.

 

Gyakorlati órák tematikája:

 1. hét: Beszámoló a terepgyakorlatokról
 2. hét: Kapcsolat, kommunikáció speciális helyzetű betegekkel: Kommunikáció szexuális kérdésekről. Interkulturális kommunikáció. A gyógyszerészi kommunikáció életkori sajátosságai.
 3. hét: Az aktív figyelem, az empátia szerepe a gyógyszerész munkájában.
 4. hét: A tantárgy bemutatása. A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi munkában.
 5. hét: A terápiás együttműködés (adherencia) javításának lehetőségei a gyógyszertárban. A  gyógyszerészi gondozás lehetőségei. A betegbiztonság kommunikációs kérdései.
 6. hét: Marketingkommunikáció, praxismenedzsment
 7. hét: Beszámoló a terepgyakorlatokról
 8. hét: Terepgyakorlat
 9. hét: Kapcsolat feszült, indulatos emberekkel (II): Panaszok, reklamációk kezelése.
 10. hét: A betegtájékoztatás kommunikációs nehézségei és ezek megoldási lehetőségei. A gyógyszeralkalmazás kockázatainak kommunikációja.
 11. hét: A személyközi kommunikáció alapismeretei. A verbális, a non-verbális és a metakommunikatív jelzések értelmezése.
 12. hét: Kapcsolat feszült, indulatos emberekkel (I): Az asszertív kommunikáció.
 13. hét: A szervezeti kommunikáció gyógyszerészi vonatkozásai. A hatékony visszajelzés módszerei.
 14. hét: Zárthelyi dolgozat. A félév zárása

 Konzultációk rendje:  

Kurzus követelményrendszere 

A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógyszerhatástan I. kurzus elvégzése

 A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége:

A félév végi aláíráshoz a gyakorlatok legalább 75%-án való részvétel szükséges. A hiányzás hetében a hallgató a tárgy más időpontban tartott gyakorlatain hiányzását pótolhatja.

A foglalkozásokon való részvétel ellenőrzése katalógus útján történik. A foglalkozásokról való távollét oka egy héten belül a gyakorlatvezetőnél igazolható.

 Évközi ellenőrzés:

Szóbeli beszámoló a terepgyakorlatról. A beszámolókra a 12-13. oktatási héten kerül sor.

 A félév végi aláírás követelményei:

- A gyakorlatokon való rendszeres részvétel

- Terepgyakorlaton való részvétel

- Kiselőadás készítése a terepgyakorlatról

- A tesztvizsga eredményes (legalább elégséges szintű) megírása

  Az évközi munka értékelése kétfokozatú (nem felelt meg – megfelelt) minősítéssel történik. Amennyiben a gyakorlatvezető a hallgató évközi munkáját „nem felelt meg” minősítéssel értékeli, a félév nem fogadható el.

 A hallgató félév során egyéni munkával megoldandó feladatai:

Terepgyakorlaton való részvétel gyógyszertárakban. A terepgyakorlat célja az oktatás során megismert kommunikációs helyzetek és folyamatok megfigyelése és elemzése.

 A félév végi számonkérés módja:

A 14. oktatási héten a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak. Ennek értékelése ötfokozatú osztályzattal történik (elégtelen – elégséges – közepes – jó – jeles).

A félév végi számonkérés formája: zárthelyi (írásos) dolgozat, amelyben igaz-hamis állítások, tesztkérdések, fogalom meghatározások és röviden megválaszolható esszé jellegű kérdések szerepelnek

 A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:  A 11. oktatási héten terepgyakorlaton való részvétel

 A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

- Németh Erzsébet – Horváth Alíz: Kommunikáció és lélektan a gyógyszertárban. Dictum Kiadó, 2003

-- Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció (második kiadás) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008.

 A kurzus tárgyi szükségletei:  –

 Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások: Összefoglalás:

Beardsley, RS. – Kimberlin, CL. – Tindall WN: Communication Skills in Pharmacy Practice. Wolters Kluwer. Sixth edition. 2012

 A tantárgyleírást készítette: Dr. Pilling János

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena