Magatartástudományi Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
XV. Magatartástudományi Napok, 2017. június 8-9.

 

Tantárgy neve: Fogorvosi pszichológia

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)

                 kódja: FOKVMAG019_1M

                 kreditértéke: 2

Tantárgy előadójának neve: Dr. Kollár János, adjunktus

Tanév: 2016/17

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az emberi személyiség, viselkedés, érzelem és motiváció

alapvető törvényszerűségeit. Az emberi viselkedés alapelveinek gyakorlati szempontú megismertetése

segíti a fogorvostanhallgatókat abban, hogy jobban megértsék a páciensek mentális állapotát és jobban

tudják kezelni a speciális kommunikációs helyzeteket (pl. különböző életkorú páciensekkel, nehéz

betegekkel való kommunikáció, szuggesztív kommunikáció). A hallgatók megismerik a fogorvoslás

szempontjából legjelentősebb pszichológiai jelenségeket: a fájdalom, a szorongás és a stressz

alaptörvényeit. Betekintést nyernek a pszichoszomatika működésébe és az alapvető pszichoterápiás

beavatkozásokba. 

 
 A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája

A tárgy tematikája:

 

1. Kommunikáció különböző korosztályú páciensekkel

2. Stressz, a stresszkezelés technikái           

3. Emberi fejlődés, szocializáció, életciklusok         

4. Tudat, tudatállapotok, ébrenlét, alvás. Bruxizmus.

5. Az orvosi hivatás kihívásai és szépségei. Mentálhigiéniai kérdések, kiégés.

6. A félelem és szorongás csökkentésének lehetőségei a fogászati rendelőben

7. A fogászati betegek személyiségének rejtelmei, a gyógyítás fortélyai

8. Félelem, szorongás, fájdalom és ennek kommunikációs kezelése a fogászatban. Különleges esetek a fogászati gyakorlatban.

9. A gyógyító team: a fogorvos, az asszisztens és a technikus együttműködésének sajátosságai

10. Pszichoterápiás készségek és ezek használata a fogorvosi gyakorlatban: kognitív és viselkedésterápiás módszerek, empátia és gyógyító beszélgetés

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 

A félév végi aláíráshoz a tantárgy óráinak legalább 75%-án való részvétel. Félévenként legfeljebb egy előadásról való hiányzás pótlásaként elfogadható a tantárgy témaköréhez kapcsolódó, a gyakorlatvezető által kijelölt tanulmány vagy könyvfejezet önálló feldolgozása és referálása.

 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

 

Katalógus alapján

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

 

-

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

 

Az előadásokon való részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja:

 

A vizsga típusa: kollokvium

Vizsgakövetelmények:

Év végi írásbeli vizsga

 

A vizsgajelentkezés módja: Neptunon keresztül

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint, Neptunon keresztül.

 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 

 

Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena