Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

 Oktatási szervezeti egység megnevezése:

Semmelweis Egyetem                                

Fogorvostudományi Kar

Tantárgy neve: Fogorvosi pszichológia

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)

         kódja: FOKVMAG019_1M

         kreditértéke: 2

Tantárgy előadójának neve: Dr Szumska Irena

Tanév: 2017/18

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az emberi személyiség, viselkedés, érzelem és motiváció alapvető törvényszerűségeit. Az emberi viselkedés alapelveinek gyakorlati szempontú megismertetése segíti a fogorvostanhallgatókat abban, hogy jobban megértsék a páciensek mentális állapotát és jobban tudják kezelni a speciális kommunikációs helyzeteket (pl. különböző életkorú páciensekkel, nehéz betegekkel való kommunikáció, szuggesztív kommunikáció). A hallgatók megismerik a fogorvoslás szempontjából legjelentősebb pszichológiai jelenségeket: a fájdalom, a szorongás és a stressz alaptörvényeit. Betekintést nyernek a pszichoszomatika működésébe és az alapvető pszichoterápiás beavatkozásokba.

A tárgy tematikája:

 

 1. hét: A fájdalom pszichológiája és pszichoterápiás befolyásolása, különös tekintettel az arcfájdalmakra.
 2. hét: Emberi fejlődés, szocializáció, életciklusok.
 3. hét: A személyiség, személyiségelméletek, személyiségtípusok      
 4. hét: A fogászati betegek személyiségének rejtelmei, a gyógyítás fortélyai
 5. hét: Tudat, tudatállapotok, ébrenlét, alvás. Bruxizmus.      
 6. hét: Félelem, szorongás, fájdalom és ennek kommunikációs kezelése a fogászatban. Különleges esetek a fogászati gyakorlatban.
 7. hét: A szorongás pszichológiai elméletei. Szorongásos kórképek. Fogászati betegek vizsgálata
 8. hét: A félelem és szorongás csökkentésének lehetőségei a fogászati rendelőben
 9. hét: A gyógyító team: a fogorvos, az asszisztens és a technikus együttműködésének sajátosságai
 10. hét: A tájékoztatás és együttműködés kialakításának pszichológiája és módszertana       
 11. hét: Kommunikáció különböző korosztályú páciensekkel
 12. hét: Pszichoterápiás készségek és ezek használata a fogorvosi gyakorlatban: kognitív és viselkedésterápiás módszerek, empátia és gyógyító beszélgetés
 13. hét: Az orvosi hivatás kihívásai és szépségei. Mentálhigiéniai kérdések, kiégés.
 14. hét: Stressz, a stresszkezelés technikái         

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A félév végi aláíráshoz a tantárgy óráinak legalább 75%-án való részvétel. Félévenként legfeljebb egy előadásról való hiányzás pótlásaként elfogadható a tantárgy témaköréhez kapcsolódó, az előadó által kijelölt tanulmány vagy könyvfejezet önálló feldolgozása és referálása.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Katalógus alapján

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

Az előadásokon való részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja:

5 fokozatú értékelés.

A vizsga típusa:

Kollokvium.

Vizsgakövetelmények:

Év végi írásbeli vizsga

A vizsgajelentkezés módja:

Neptunon keresztül

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint, Neptunon keresztül.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 

 
 
Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena