Magatartástudományi Intézet

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
XV. Magatartástudományi Napok, 2017. június 8-9.

(FOKVMAG020)

2016/2017. tanév II. félév

 

Oktatás ideje: FOK. IV. évfolyam. II. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél.

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi fogorvosi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy "rányissa" a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.)  Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti a fogorvost abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

d.) Segíteni a jövendő fogorvost abban, hogy megismerje, mekkora az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége az egészség fenntartásában.

 

TEMATIKA.

 1. 1. hét. Január 30-Február 3. Gyakorlat

Az etika és az erkölcs általános jellemzése

 • A főbb etikai elméletek (deontológiai és utilitarisztikus erkölcsi rendszerek) jellemzése
 • Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika
 • Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika
 • Az etika fogalma
 • Általános és alkalmazott normatív etika

 

 1. 2. hét. Február 6-10. Gyakorlat. (február 8-10. TDK szünet)

Az orvosi etika legfontosabb alapelvei

 •      A jótékonyság elve
 •      Az autonómia elve
 •      A "Ne árts!" elve
 •      Az igazságosság elve

 

 1. 3. hét. Február 13-17. Gyakorlat

A tájékozott beleegyezés elve I.

 •      Egyszerű beleegyezés
 • Tájékozott beleegyezés
 • A betegtájékoztatás standardjai

 

 1. 4. hét. Február 20-24. Gyakorlat

A tájékozott beleegyezés gyakorlati esetek tükrében

 • Önrendelkezés
 • Cselekvőképesség

 

 1. 5. hét. Február 27. – Március 3. Gyakorlat

A tájékozott beleegyezés elve II.

 • A kezelés visszautasításának joga
 • A belátási képesség
 • Tájékozott beleegyezés speciális betegcsoportoknál

 

 1. 6. hét. Március 6-10. Gyakorlat

A rossz prognózisú betegek tájékoztatásának etikai kérdései

 •      A haldoklási folyamat
 •      Érvek a kegyes hazugság mellett
 •      Érvek a kegyes hazugság ellen
 •      A gyógyíthatatlan beteg felvilágosításának módja

 

 1. 7. hét. Március 13-17. Gyakorlat (Március 15. tanítási szünet)

ZÁRTHELYI DOLGOZAT

a gyakorlatok idejében és helyén

 

 1. 8. hét. Március 20-24. Gyakorlat

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro- és mikroallokáció etikai kérdései

 •      A gyakorlatban használt mikroallokációs kritériumok etikai értékelése
 •      A sorolás fogalma
 •      A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma
 •      Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája
 •      Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái
 •      Az igazságos egészségügyi rendszer

 

 1. 9. hét. Március 27-31. Gyakorlat

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései

 •      A Helsinki Deklaráció
 •      Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között
 •      A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései

 

 1. 10. hét. Április 3-7. Gyakorlat

A reproduktív medicina etikai kérdései

 • A művi abortusz kérdése
 • Konzervatív, liberális és mérsékelt álláspontok az abortusz kapcsán
 • Az asszisztált reproduktív technikák etikai kérdései
 • Dajkaterhesség
 • A genetika etikai kérdései
 • Az embriókísérletek etikai kérdései

 

 1. 11. hét. Április 18-21. Gyakorlat. (Április 17. Húsvét hétfő)

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései

 •      Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései
 •      A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek
 •      Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia

 

 1. 12. hét. Április 24-28. Gyakorlat

A halál és a haldoklás etikai kérdései

 •      Életmentő, életfenntartó kezelés megszüntetésének etikai kérdései

 

 1. 13. hét. Május 2-5. Gyakorlat. (Május 1. hétfő munkaszüneti nap)

A szervátültetés etikai kérdései

 • Az agyhalál fogalma
 • A halott testével kapcsolatos (boncolás, szervkivétel) etikai kérdések
 • Élő személy testéből való szervkivétel (donáció) etikai kérdései.

 

 1. 14. hét. Május 8-12. Gyakorlat

A betegek jogai

 •      Általános és speciális betegjogok
 •      A betegjogok szerepe és jelentősége az egészségügyben
 •      A betegjogok érvényesítése

 

Kötelező irodalom:

- dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. jav.kiad.  Medicina könyvkiadó. Budapest, 1999., 2006. 1-10.,12-16. fejezet + függelék

 Néhány, oktatással kapcsolatos hasznos információ

A Magatartástudományi Intézet honlapja: http://magtud.semmelweis.hu/

Bioetika részleg NET, Magatartástudományi Intézet, XIX.—XX.emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek):

Baloghné Kovács Katalin tanulmányi előadó 2005-ös szoba: 210-2930/56114;

Barreto Jozefa tanulmányi előadó, 2015-ös szoba; 210-2930/56114 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Bioetika Részlegvezető: Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2015-ös szoba, tel.: 210-2930/56114  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás, egy. docens, 2013-as szoba,  tel: 210-2930/56350;

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Hegedűs Katalin, egy. docens, 2007-es szoba,  tel: 210-2930/56136; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba,  tel: 210-2930/56136; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Makó János, osztályvezető főorvos. Tel: 06-30-682-5301; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Szebik Imre, tud. munkatárs 1914-es szoba,  tel: 210-2930/56206; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Dr. Zana Ágnes, egy. adjunktus, 2014-es szoba,  tel: 210-2930/56356;

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A félév elfogadásának feltételei:

 • maximum három (2 előadás és 1 gyakorlat) hiányzás (ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon,  bármelyik gyakorlat vezetőjénél). Az előadásokon un. cédulás módszerrel történik a jelenlét ellenőrzése: minden jelenlevő hallgató egy – az intézet által lepecsételt – cédulát kap, melyre a nevét rá kell írnia, majd a cédulát a katalógust tartó előadó-tanárnak le kell adnia. Csak a lepecsételt cédulán leadott név számít a jelenlét hiteles igazolásának.
 • a zárthelyi dolgozat sikeres megírása
  • a 7. héten lesz – a gyakorlatok időpontjában és helyén
  • a ZH kizárólag a saját szemináriumi csoportban írható meg, javítható, pótolható
  • számonkért tananyag: az első hat óra anyaga (a tankönyv 1.,2.,3.,4.,6.,10. fejezetei)
  • 5 kifejtendő kérdés; kb. 60-75 perc
  • az elfogadás feltétele: legalább elégséges érdemjegy
  • a sikertelen ZH szóban egyszer javítható; ha valaki nem írja meg, szóban (egyszer) pótolható – határidő: 2017. április 7.

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet (a szorgalmi időszakban erre nincs lehetőség!)
 • a vizsga formái (írásbeli vagy szóbeli) - választható:
 • írásbeli tesztvizsga – egy alkalommal
 • írásbeli esszé vizsga
 • szóbeli vizsga
 • a szóbeli és az írásbeli vizsgán számon kért anyag ugyanaz (ebből a szempontból irányadó a honlapon: http://www.magtud.semmelweis.hu szereplő tematika, amelyen fel van tüntetve, hogy a kötelező irodalom – azaz a tankönyv – mely fejezetei lesznek számon kérve)
 • tesztvizsga
  • egy alkalommal lesz: a pontos kezdési időpont a Neptunban lesz megadva, (NET Barna és Zöld előadó)
  • a teszt min. 40 kérdésből áll (kérdéstípus: többszörös választás; a teszt kifejtendő kérdést nem tartalmaz)
  • a tesztvizsga rendes vizsgának számít, így annak eredménye minden esetben felkerül a Neptunra
  • a tesztvizsga kizárólag szóban javítható
 • írásbeli esszé-vizsga
  • néhány esszékérdés, melyet ott helyben kijavít és leosztályoz a vizsgáztató
 • szóbeli vizsga
  • az első hetet leszámítva (amikor valószínűleg egy vizsganap lesz) általában hetente két alkalommal lesz vizsga
  • a vizsgán minden hallgató egy fogalmat és két tételt húz (a tételek és fogalmak listája megtalálható a honlapon)

 

Vizsgakérdések:

 1. Fogalmak:

- etika

- bioetika

- erkölcs és jog kapcsolata

- polgári engedetlenség

- deontológiai etika

- a kettős hatás elve

- utilitarista etika

- kategórikus imperatívusz elve

- aranyszabály

- agapizmus

- autonómia elve

- "ne árts" elve

- jótékonyság elve

- igazságosság elve

- orvosi paternalizmus

- cselekvőképtelen beteg

- a kezelés visszautasításának joga

- élő végrendelet

- agyhalál

- eutanázia

- hospice

- Helsinki Deklaráció

- antiszpécieszizmus

 

 1. Vizsgatételek
 1. Etika és bioetika; az erkölcs és a jog kapcsolata; az erkölcsi érvelés jellemzői
 2. A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői
 3. Konzekvencionalista (teleológiai) etikai elméletek
 4. A természetjogi etikai elméletek; a társadalmi szerződés elméletei; erényetikák, szituációs etikák, agapizmus és a jogokra hivatkozó érvelés
 5. A kanti etika és az aranyszabály
 6. Az orvosetika alapelvei
 7. Az egészség és a betegség értelmezései
 8. Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 9. A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?
 10. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások
 11. A kezelés visszautasításának joga
 12. A tájékozott beleegyezés pszichológiai vonatkozásai. Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. Gyakorlati megfontolások a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 13. Az egészségügyi allokáció etikai kérdései (az allokáció szintjei, igazságosság, a modern egészségügy kialakulása, az egészségügyi költségrobbanás, az egyén és az egészségügy szerepe az egészség fenntartásában)
 14. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)
 15. Egészségügyi közgazdaságtan és orvosi etika
 16. Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája (a libertariánus (“laissez faire”), az egalitariánus (szocialista) és a liberális felfogás)
 17. Szabadpiaci versus közfinanszírozású egészségügyi ellátás; az orvosi tevékenység finanszírozásának módjai
 18. Kísérletek egy igazságos egészségügyi rendszer definiálására
 19. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései I.: a sorolás problémájának jellemzése és a szelekciót elutasító érvelések
 20. Az egészségügyi mikroallokáció etikai kérdései II.: az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök elosztásának etikai problémái (a főbb kritériumok, betegkiválasztás a kutatás során, a betegkiválasztás módszere és eljárási feltételei)
 21. A művi abortusz etikai kérdései I: érvelési hibák, az abortusz és a fogamzásgátlás megítélésének története
 22. A művi abortusz etikai kérdései II: a mai álláspontok jellemzése, a konzervatív és a liberális álláspont és kritikája
 23. A művi abortusz etikai kérdései III: a mai álláspontok jellemzése, a mérsékelt álláspontok
 24. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései
 25. Az eutanázia problémája és előtérbe kerülésének okai; az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve; az eutanázia definíciója, fajtái
 26. Az aktív és a passzív eutanázia
 27. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 28. Passzív eutanázia (orvosi prioritások, kezelés abbahagyása és el nem kezdése, szokásos és rendkívüli eszközök, mesterséges táplálás és folyadékpótlás, haszontalan kezelés)
 29. Életmentő, illetve életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása kompetens és inkompetens beteg által; az élő végrendelet
 30. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 31. Az élőből való szervkivétel etikai kérdései
 32. A holttestből való szervkivétel etikai kérdései; a halál fogalma; az embrionális és magzati szövetek felhasználásának etikai kérdései
 33. A szervek pénzért való árusításának etikai kérdései
 34. Az állatok erkölcsi státusáról való gondolkodás története. A ma uralkodó álláspont és a darwini természetfelfogás filozófiai jelentősége
 35. Peter Singer felfogása az állatok jogállásával kapcsolatban: az antiszpécieszizmus (érvek és ellenérvek, a singeri álláspont következményei és kritikája, vegetarianiz-mus); Tom Regan érvelése: az állatok jogai; a kritikus antropomorfizmus megközelítés lényege az állatvédelemben
 36. Az állati szenvedés fogalma. Az állatkísérletek erkölcsi megítélésének szempontjai
 37. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai
 38. A betegjogok általános kérdései (a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben)
 39. A főbb betegjogok (általános és speciális betegjogok)
 40. A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények
 41. Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk. (a hippokratészi eskü, a Genfi Deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, az emberen való orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei, az állatokon végzett orvosbiológiai kutatások nemzetközi irányelvei)

 

 1. január                                                 Semmelweis Egyetem

                                                                                  Magatartástudományi Intézet

                                                                                  Tel.: 210-2953

                                                                                  Titkárság: NET XX. em.2005.

                                                                                  H-Cs.8-15; P.8-14.