Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

GYÓGYSZERÉSZETI ETIKA

(GYMAGGYE_1M)

2017/2018. tanév

Oktatás ideje: GYOK V. évfolyam. I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium.

 

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél.

a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi gyógyszerészi gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy "rányissa" a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére.

b.) Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai - gyógyszerészetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.

c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti a gyógyszerészt abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa.

 

TEMATIKA.

 1. hét. November 6-10. Gyakorlat

Az etika és az erkölcs általános jellemzése. Az orvosi–gyógyszerészeti etika legfontosabb alapelvei.

    Az etika fogalma.

     Az etika részei: deskriptív etika, normatív etika, metaetika.

    Általános és alkalmazott normatív etika.

     Bioetika, orvosi etika, egészségügyi etika, gyógyszerészeti etika.

     Az autonómia elve.

     A "Ne árts!" elve.

     A jótékonyság elve.

     Az igazságosság elve.

 

 1. hét. November 13-17. Előadás. Előadó: Dr. Csapody Tamás egyetemi docens

A betegtájékoztatás és az orvosi–gyógyszerészi titoktartás etikai kérdései.

     A beteg autonómiájának az elve.

     A tájékozott beleegyezés fogalma.

     A kezelés visszautasításának joga.

     Az orvosi paternalizmus fogalma és erkölcsi megítélése.

     A betegek jogai.

     Az orvosi–gyógyszerészi titoktartás.

 

 1. hét. November 13-17. Gyakorlat.

Igazságosság az egészségügyben. Az egészségügyi makro– és mikroallokáció etikai kérdései.

     A makroallokáció és a mikroallokáció fogalma.

     A sorolás fogalma.

     Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája.

     Az igazságos egészségügyi rendszer.

 

 1. hét. November 20-24. Gyakorlat.

Orvos–beteg–gyógyszerész kapcsolat.

     Az orvos személyiségének szerepe a gyógyításban. Az "orvosgyógyszer" fogalma.

     Az orvos, a gyógyszerész személyiségének kifejlesztése és karbantartása, mint etikai kötelesség.

     A hallgató ill. az orvos személyiségére leselkedő veszélyek, az orvosi egyetem  morális kihívásai a hallgatókkal szemben.

     A gyógyszerész szerepe a gyógyítási folyamatban.

 

 1. hét. November 27 - December 1. Gyakorlat.

Az állatkísérletek etikai kérdései.

     Vannak–e az állatoknak jogaik?

     Felhasználhatók–e az állatok puszta eszközként az ember céljai érdekében?

     A vegetarianizmus mint erkölcsi probléma.

     Az etikus állatkísérletek kritériumai.

 

 1. hét. December 4 - December 8. Gyakorlat.

Az embereken végzett kutatások etikai kérdései.

     Ellentmondás az orvos kutatói és gyógyítói szerepe között.

     A Helsinki Deklaráció.

     A Randomizált Kontrollcsoportos Klinikai Kísérletek etikai kérdései.

 

 1. hét. December 11-15. Gyakorlat.

A halál és a haldoklás filozófiai–etikai kérdései.

     A halállal kapcsolatos főbb filozófiai és vallási felfogások, megközelítési lehetőségek.

     Terminális állapotú betegek ellátásának etikai kérdései.

     Öngyilkosság, eutanázia, teratanázia

 

Kötelező irodalom:

 1. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. kiad. Budapest. Medicina könyvkiadó, 2006. (4.,6.,7.,10.,12.,14.,15.,16. fejezet, és a függelék) + az előadás és a szemináriumok anyaga.

A Magatartástudományi Intézet honlapja: http://magtud.semmelweis.hu/

Bioetika részleg NET, Magatartástudományi Intézet, XIX.-XX.  emelet

Titkárság (tanulmányi ügyek): Baloghné Kovács Katalin tanulmányi előadó 2005-ös szoba: 210-2930/56114; baloghne_kovacs [PONT] katalin_gyongyi [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Barreto Jozefa tanulmányi előadó, 2015-ös szoba; 210-2930/56114 barreto [PONT] jozefa [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Bioetika Részlegvezető: Dr. Kovács József egyetemi tanár, 2015-ös szoba, tel.: 210-2930/56114,  e-mail: kovacs [PONT] jozsef [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Bioetika részleg oktatói:

Dr. Csapody Tamás, egy. docens, 2013-as szoba,  tel: 210-2930/56350;

csapody [PONT] tamas [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Dr. Hegedűs Katalin, egy. docens, 2007-es szoba,  tel: 210-2930/56136; hegedus [PONT] katalin [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Dr. Lőrincz Jenő, tud. tanácsadó, 2007-es szoba,  tel: 210-2930/56136; lorincz [PONT] jeno [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Dr. Makó János, osztályvezető főorvos. Tel: 06-30-682-5301; janosmako [KUKAC] citromail [PONT] hu

Dr. Péter Orsolya Márta, egyetemi adjunktus, 2012-es szoba, tel.: 210-2930/56404; peter [PONT] orsolya [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

Dr. Szebik Imre, tud. munkatárs 1914-es szoba,  tel: 210-2930/56206; szebik [PONT] imre [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

 Dr. Zana Ágnes, egy. adjunktus, 2014-es szoba,  tel: 210-2930/56356;

zana [PONT] agnes [KUKAC] med [PONT] semmelweis-univ [PONT] hu

 

A félév elfogadásának feltételei:

 • maximum egy hiányzás (1 előadás vagy 1 gyakorlat), ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga:

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet (a szorgalmi időszakban erre nincs lehetőség!)
 • a vizsga formái: írásbeli esszé vizsga vagy szóbeli vizsga
 • a vizsgán számon kért anyag ugyanaz (ebből a szempontból irányadó a honlapon: http://www.magtud.semmelweis.hu -n szereplő tematika, amelyen fel van tüntetve, hogy a kötelező irodalom – azaz a tankönyv – mely fejezetei lesznek számon kérve)
 • írásbeli esszé vizsga: néhány esszékérdés, melyet ott helyben kijavít és leosztályoz a vizsgáztató
 • szóbeli vizsga: a vizsgán minden hallgató egy fogalmat és két tételt húz

A vizsgajegy az orvosi szociológia és a gyógyszerészeti etika tantárgyak vizsgaeredményeinek átlaga alapján kerül megállapításra. A vizsgajegy szükséges kerekítését a gyógyszerészeti etika tantárgyból vizsgáztató oktató végzi el.

 

Vizsgakérdések:

 1. Fogalmak:

- etika

- bioetika

- erkölcs és jog kapcsolata

- polgári engedetlenség

- deontológiai etika

- a kettős hatás elve

- utilitarista etika

- kategórikus imperatívusz elve

- aranyszabály

- agapizmus

- autonómia elve

- "ne árts" elve

- jótékonyság elve

- igazságosság elve

- orvosi paternalizmus

- cselekvőképtelen beteg

- a kezelés visszautasításának joga

- élő végrendelet

- eutanázia

- hospice

- Helsinki Deklaráció

- antiszpécieszizmus

 

Vizsgatételek

 1. Az etika részei
 2. A bioetika
 3. Az erkölcs és a jog kapcsolata
 4. Az etikai viták során előforduló néhány gyakoribb érvelési hiba
 5. Az orvosetika alapelvei I. Az autonómia tiszteletének az elve és a “Ne árts!" elve
 6. Az orvosetika alapelvei II. A jótékonyság elve és az igazságosság elve
 7. Az egyszerű beleegyezés és a tájékozott beleegyezés különbségei
 8. A tájékozott beleegyezés fogalma. A betegek felvilágosításának standardjai
 9. Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni?
 10. A kezelés visszautasításának joga
 11. Gyakorlati megfontolás a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban
 12. A sorolás etikai elvei és gyakorlata a mai egészségügyi rendszerekben (a puha és a kemény sorolás)            
 13. A költség–hatékonyság elemzés etikai kérdései (a QALY)
 14. Az egészségügyi ellátáshoz való jog problémája (libertariánus (“laissez faire”) felfogás, az egalitariánus felfogás és a liberális felfogás)
 15. Kísérletek egy igazságos egészségügyi rendszer definiálására
 16. Az életmentő, ritka, általánosan nem elérhető eszközök, gyógyszerek, eljárások elosztásának etikai problémái. A főbb kritériumok.
 17. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései. I. Érvek a jótékony hazugság mellett.
 18. A gyógyíthatatlan, rossz kórjóslatú betegek felvilágosításának etikai kérdései. II. Érvek a jótékony hazugság ellen.
 19. A haldoklási folyamat E. Kübler Ross alapján, s az ezzel kapcsolatos kommunikációs, betegtájékoztatási dilemmák.
 20. Az élet szentségének a doktrínája és az életminőség elve
 21. Az eutanázia definíciója, fajtái.
 22. A holland eutanáziagyakorlat (a Remmelink-jelentés)
 23. Életfenntartó orvosi kezelés visszautasítása.
 24. A living will (élő végrendelet)
 25. A súlyos fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek kezelésének etikai problémái
 26. Peter Singer felfogása az állatok jogállásával kapcsolatban: az antiszpecieszizmus.
 27. A kritikus antropomorfizmus megközelítés lényege az állatvédelemben.
 28. Az állatkísérletek etikai problémái.
 29. Az embereken végzett kutatások etikai kérdései. A Helsinki deklaráció.
 30. A randomizált kontrollcsoportos klinikai kísérletek fajtái, etikai problémáik.
 31. Fontosabb orvos-etikai kódexek és deklarációk. (A hippokratészi eskü, a genfi deklaráció, az orvosi etika nemzetközi kódexe, a helsinki deklaráció, az emberen való orvosbiológiai kutatás nemzetközi irányelvei (CIOMS), az állatokon végzett orvosbiológiai kutatás nemzetközi irányelvei.

 

 1. szeptember
  Semmelweis Egyetem
  Magatartástudományi Intézet
  Tel.: 210-2953
  Titkárság: NET XX. em.2005.
  H-Cs.8-15; P.8-14.
Conference on Sleep Spindling and Related Phenomena